EPP-AFA 4 Modyul 3: Paggawa ng Disenyo ng Pagtatanim ng mga Halamang Ornamental

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• nakagagawa ng disenyo ng halamang ornamental sa tulong ng basic sketching.

epp-afa4_q1q2_mod3_PaggawangDisenyongPagtatanimngmgaHalamangOrnamental_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment