EPP-AFA 4 Modyul 10: Paggawa ng Plano ng Pagpaparami ng Alagang Hayop upang Kumita

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod na layunin;

• Nakagagawa ng plano ukol sa pagpaparami ng alagang hayop upang kumita.

• Naitatala ang mga pag-iingat na dapat gawin kung magaalaga ng hayop.

epp-afa4_q1q2_mod10_PaggawangPlanongPagpaparamingAlagangHayopupangKumita_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment