Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Industrial Arts) – Modyul 6: Paggawa ng Simple Circuit

Sa Modyul na ito, malalaman ng mga mag-aaral ang mga hakbang sa paggawa ng simple circuit na nakadesinyo mula sa materyales na makikita sa bahay o pamayanan na maaaring magamit sa ating mga tahanan at pagkakataon na makatulong sa oras ng kagipitan at kalamidad.

Layunin:

Pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang:

• Nakagagawa ng proyektong Simple Circuit na ginagamitan ng elektrisidad. EPP5IA-0c-3

EPP5_IA_Modyul6_PaggawaNgSimpleCircuit_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment