Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Home Economics) – Modyul 5: Nakalilikha ng Isang Malikhaing Proyekto

Sa araling ito, ang paglinang ng kaalaman at kasanayan mo bilang isang magaaral ay makatutulong upang mapaunlad ang pamumuhay ng iyong mag-anak. Maaaring makabuo ng mga proyekto na maaaring pagkakitaan sa simple o payak na pamamaraan.

Dapat iyong tandaan na ang malikhaing paggawa ng isang proyekto ay isang kakayahan na nagpapatunay na ikaw ay may kakayahang makatuklas at makabuo ng mga proyekto mula sa isang plano.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang nakalilikha ng isang malikhaing proyekto.

EPP5_HE_mod5_NakalilikhaNgIsangMalikhaingProyekto_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment