Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Home Economics) – Modyul 3: Batayan ng Tamang Pamamalansta

Nakakita ka na ba ng batang nakasuot ng unipormeng maayos, malinis at hindi gusot ang kasuotan? Hindi ba’t maganda itong tingnan?

Isa sa katangian ng kaayusan ng pananamit ay nakasalalay kung paano ito pinaplantsa upang maibalik ang dating hugis ng kasuotan. Nakapagbibigay ito ng kaginhawaan sa katawan at tiwala sa sarili. Napapanatag ang iyong loob sa pakikitungo sa iba sapagkat batid mo na ikaw ay hindi naiiba sa kanila. Dahil dito, mahalagang malaman mo ang mga batayan sa tamang pamamalantsa ng iyong mga kasuotan.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahang masusunod ang batayan ng tamang pamamalantsa. EPP5HE-0d-8

EPP5_HE_mod3_BatayanNgTamangPamamalansta_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment