Edukasyong Pangkatawa4 n Kwarter 1 – Modyul 3: Striking/Fielding Games: Syato

Ang modyul na ito, ay tumatalakay sa mga Larong Pinoy na mainam na gawaing pisikal upang mapaunlad at malinang ang ating mga kakayahang pisikal. Maraming Larong Pinoy ang makakatulong para mapaunlad ang tatag ng kalamnan (muscular endurance) at power. Makabubuti para sa kalusugan mo kung madalas ang pakikilahok natin sa ganitong uri ng mga
gawain.

Ang modyul na ito ay may tatlong aralin:

Aralin 1: Introduksiyon sa Striking/Fielding Game: Syato

Aralin 2: Payabungin ang Kasanayan

Aralin 3: Pagsasabuhay ng Natutuhan

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Naisasagawa ang iba’t ibang kasanayan sa larong Syato. (PE4GS-Ic-h-4)
(Executes the different skills involved in the game)

2. Natataya ang pagsasagawa ng mga kasanayan pisikal ayon sa mga gawin ng Physical Activity Pyramid. (PE4PF-Ib-h-20)
(Assesses regularly participation in physical activities based on physical activity pyramid)

3. Nasusunod nang may pag-iingat ang mga kasanayan sa laro. (PE4GS-Ib-h-3)
(Observes safety precautions)

4. Nakapagpapakita ng may paggalang at kagalakan sa mga kasapi ng koponan ng laro. (PE4Pf-Ib-h-20)
(Displays joy of effort, respect for others and fair play during participation in physical activities)

pe4_q1_mod3_StrikingFieldingGames-Syato_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment