Edukasyong Pangkalusugan 4 Kwarter 1 – Modyul 1: Food Labels: Basahin Mo at Ligtas ka!

Magandang araw kaibigan!

Alam mo ba na ang wastong nutrisyon ay kailangan para sa maayos na paglaki at pag-unlad? Ang pagkain ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng sustansiya para sa katawan. Ang wasto, balanse, at ligtas na pagkain ay nakatutulong upang matiyak ang wastong nutrisyon para sa ating kalusugan.

Ang modyul na ito ay nakatuon sa kahalagahan ng pagbabasa ng food labels ng isang produkto upang matiyak ang tamang sustansiya, at sukat ng pagkain ayon sa pangangailangan ng ating katawan.

Ang modyul na ito ay binubuo ng dalawang aralin:

Aralin 1 – Mga Impormasyong Nakikita sa Food Label

Aralin 2 – Kahalagahan ng Pagbabasa ng mga Food Labels sa Pagpili at Pagbili ng mga Pagkain

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod;

1. Natutukoy ang mga impormasyong nakikita sa food label; at

2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga food labels sa pagpili at pagbili ng mga pagkain

health4_q1_mod1_FoodLabels-BasahinatLigtaska_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment