How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pananagutan sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating magaaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng magaaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Sa nakaraang modyul natutunan mo na may limang salik na nakaaapekto sa makataong kilos at ito ang mga sumusunod: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawi.

Sa modyul na ito, inaasahang mauunawan mo ang uri ng kapanagutan, batayan ng mabuti at masamang kilos, ang mga makataong
kilos at obligasiyon.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pagunawa:

1. Napatutunayan na nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawi sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kaniyang mga pasiya at kilos dahil maaaring mawala ang pakukusa sa kilos.

2. Nakapagsusuri ng sarili batay sa mga salik na nakaaapekto sa panaangutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kaniyang kakayahan sa pagpapasiya.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Pananagutan sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya

EsP10_Q2_Mod4_Pananagutan-sa-Kahihinatnan-ng-Kilos-at-Pasiya_V2-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment