Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Unang Markahan – Modyul 7: Hilig Ayon sa Larangan at Tuon

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kalaman, kakayahan, at pag-unawa:

a. Natutukoy ang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay.
(EsP7PS-Ie-3.1)

b. Nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito. (EsP7PS-Ie-3.2)

ESP7_Q1_Mod7_HiligAyonsaLaranganatTuon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment