Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Unang Markahan – Modyul 3: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:

1. Natutukoy ang mga prinsipyo ng Likas na Batas Moral. (EsP10MP-Ic-2.1)

2. Nakapagsusuri ng mga pasiyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghusga ng konsensiya. (EsP10MP-Ic-2.2)

EsP10-Q1-M3-Prinsipyo-ng-Likas-na-Batas-Moral-Final-Copy-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Unang Markahan – Modyul 3: Prinsipyo ng Likas na Batas Moral”

Leave a Comment