Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

DepEd ALS Module 5: Pahayag Mo Dulot ay Pagkatuto

Malugod na pagtanggap sa Learning Strand 1 Filipino ng Alternative Learning System (ALS) Junior High School Modyul para sa araling Mga Kuwento Sa Likod ng Akda at Pelikula.

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral sa iyong sariling pamamaraan at bilis ng pagkatuto. Hangad din nito na madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Sa modyul na ito ikaw ay inaasahang:

  • Naisasalaysay nang masining ang isang pagsubok na dumating sa buhay na napagtagumpayan dahil sa pananalig sa Diyos at tiwala sa sariling kakayahan.
  • Nasasabi/Naipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari.
  • Nakasusulat ng isang sanaysay na naglalalahad ng sariling pananaw tungkol sa napapanahong isyu o paksa.
  • Nagagamit nang wasto ang mga pang-ugnay na hudyat sa pagsasalaysay at pagsusunod-sunod ng mga pangyayari (isang araw, samantala, at iba pa).

Ang modyul na ito ay binubuo ng tatlong aralin:

  • Aralin 1: Iba’t ibang Paraan ng Pagpapahayag
  • Aralin 2: Mga Hudyat ng Kaugnayang Lohikal
  • Aralin 3: Mga Pang-ugnay sa Pagsasalaysay

ALS Accreditation and Equivalency Program: Junior High School Learning Strand 1 Kasanayang Pangkomunikasyon sa Filipino

UNESCO_ALS_LS1_FILIPINO_M05

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.