Araling Panlipunan 7 Unang Markahan – Modyul 3: Mga Likas na Yaman ng Asya

Sa panibagong araling ito ay mailalarawan mo ang mga yamang likas ng Asya. Mahalagang maiugnay ang natutunan sa nakaraang aralin upang ganap na maunawaan ang paksang tatalakayin sa bagong aralin.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya. (AP7HAS-Ie-1.5)
AP7_Q1_Module-3_MgaLikasnaYamanngAsya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment