Araling Panlipunan 6 Unang Markahan – Modyul 2: Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan

Sa pagpasok ng iba’t ibang kaisipang liberal sa Pilipinas, unti-unti ring namulat ang mga Pilipino sa hindi makatarungang pamamahala at pamamalakad ng mga Español sa bansa. Sa pagkamulat ng mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Español, marami sa kanila ang humiling ng pagbabago.

Sa modyul na ito iyong pag-aaralan ang dalawa sa mga kilusang itinatag ng mga Pilipino upang makamit ang hinihiling na pagbabago sa lipunan na pinamamahalaan ng mga Español.

May dalawang aralin sa modyul na ito:

• Aralin 1- Ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng Kilusang Propaganda sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino

• Aralin 2- Ang Katipunan, mga layunin nito at resulta nito sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino.

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito ay inaasahang magagawa mo ang sumusunod na kasanayan:

1. natatalakay kung ano ang Kilusang Propaganda at Katipunan;

2. naiisa-isa ang layunin ng pagkakatatag ng Kilusang Propaganda at Katipunan;

3. nasusuri ang mga epekto ng dalawang kilusan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino; at

4. napahahalagahan ang ambag ng mga Pilipino na katulong sa mga kilusang pangkalayaan ng Pilipinas.

AP6_q1_mod2_ang-kilusang-propaganda-at-ang-katipunan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment