Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 5: Heograpiyang Taglay, Biyayang Tunay

Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang kaugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng Pilipinas. Sa modyul ito ay palalawigin ang iyong kaalaman tungkol sa pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas.

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay malalaman ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas sa pamamagitan ng heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao nito.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nailalarawan mo ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas:

(a) Heograpiyang Pisikal (klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig)

(b) Heograpiyang Pantao (populasyon, agrikultura, at industriya)

AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 5: Heograpiyang Taglay, Biyayang Tunay”

Leave a Comment