Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 3: Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Ang mundo ay malawak. Sa lahat halos ng lupalop nito ay may bansang matatagpuan. Ang bawat bansa ay may sariling teritoryo o nasasakupan. Maituturo mo ba ang Pilipinas sa mapa o sa globo? Masasabi mo ba agad ang lawak at hangganan nito? Mahalaga bang malaman mo ang hangganan at lawak ng teritoryo ng ating bansa?

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pangunawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.

Pamantayan sa Pagganap

Naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natutukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mapa.
AP4_q1_mod3_HanggananAtLawakNgTeritoryoNgPilipinas_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment