Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 10 Unang Markahan – Modyul 1: Kontemporaryong Isyu

Ang modyul na ito ay tungkol sa pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu. Sa bahaging ito ay inaasahan na mas lalawak ang iyong kaalaman at pag-unawa tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. Ano-anong mga suliranin ang iyong nakikita? Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay? Paano tinutugunan ng inyong pamayanan ang mga isyu at hamong kinakaharap? Sa panimulang aralin na ito ay mauunawaan mo ang kahalagahan ng pagaaral ng kontemporaryong isyu. Mahalagang maunawaan mo ito upang ikaw ay maging kabahagi ng pagkilos at pagtugon sa mga isyu at hamong ito. Sana matutuhan mo lahat ang mga aralin na inihanda para sa iyo na inaasahang iyong gagawin sa loob ng isang linggo. Ang Aralin 1 ay tumutukoy sa mga Kontemporaryong Isyu. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa:

Paksa 1: Konsepto ng Kontemporaryong Isyu

Paksa 2: Kahalagahan ng Pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyu. (MELC 1)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • nabibigyang kahulugan ang kontemporaryong isyu;
  • natutukoy ang mga uri ng kontemporaryong isyu;
  • nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ayon sa kasanayang natalakay;
  • napahahalagahan ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu; at
  • nakapagbibigay ng sariling mungkahi sa paglutas ng mga kontemporaryong isyu na kinakaharap ng kinabibilangang komunidad.
AP10_q1_mod1_kontemporaryong-isyu_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.