Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahang:

1. Nasusuri ang ginawang pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasiya.

a. Nalalaman ang kahulugan ng pahayag ng misyon sa buhay;

b. Naiisa-isa ang mga paraan sa pagbuo ng pahayag ng misyon sa buhay;

c. Nasusuri ang ginawang pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasiya.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Ang Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement

ESP7-Q4-MOD2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment