Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement (Paghinuha at Pagsasabuhay ng Pagkatuto)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang aralin ay natalakay natin ang kahulugan at kahalagahan ng Pahayag ng Personal ng Misyon sa Buhay at ang mga paraan kung paano makabuo nito upang maging gabay sa mapanagutang kilos at pagapapasiya tungo sa pagsasabuhay ng mithiin sa buhay at nais na buhay sa hinaharap.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahang:

1. Nahihinuha na ang ginawang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay gabay sa tamang pagpapasiya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga mithiin o pangarap.

2. Naisasagawa ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa buhay batay sa mga hakbang sa mabuting pagpapasiya.

Grade 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Ang Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement (Paghinuha at Pagsasabuhay ng Pagkatuto)

ESP7-Q4-MOD3

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment