Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Home Economics Modyul: Wastong Paraan ng Pag-alis ng Mantsa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito, inaasahang maisasagawa ang wastong paraan ng paglalaba at makikilala ang mga tamang paraan sa pag-aalis ng mga mantsa sa damit.

Dito tatalakayin ang paglalaba sa paraan ng pagkilala at pagtanggal ng mantsa sa mga damit. Maraming uri ng mga mantsa ang pwedeng makukuha sa kung saan–saan, dahil na rin sa kapabayaan at minsan sa pagmamadali sa paggawa sa kung ano-anong mga bagay. Sa iba’t ibang uri ng mantsa, iba’t–ibang uri din ang mga pamamaraan sa pagtanggal nito. Kaya, napakahalagang malaman ang mga kaalaman sa pagtanggal ng mga ito.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Home Economics Ikalawang Markahan Modyul: Wastong Paraan ng Pag-alis ng Mantsa

EPP5_HE_mod2_WastongParaanNgPag-alisNgMantsa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment