Sining 4 Kwarter 1 – Modyul 3: Kagawian ng iba’t ibang Pamayanang Kultural

Isang maganda at makabuluhang araw sa iyo kaibigan!

Alam mo bang ang lahat ng kagawain ay may pinamulan at dahilan. Ito nagiging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw napamumuhay.

Sa modyul na ito ay mailalarawan at maisasadula ang mga konsepto ukol sa mga kagawian ng iba’t-ibang kulturang etniko.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay mag-aaral ay inaasahang maisasadula ang mg ideya ng kagawian ng iba’t-ibang kulturang etniko.

arts4_q1_mod3_KagawianngIbatibangPamayanangKultural_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment