PIVOT Learner’s Module Grade 5: EPP (Home Economics)

Ang modyul na ito ay ginawa bilang sagot sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong mabigyan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi nito. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto.

2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat gawain.

3. Maging tapat sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

4. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

5. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagpadaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa iyong magulang o tagapag-alaga, o sinumang mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1 & 2: Pangangalaga ng Sariling Kasuotan
  • Week 3 & 4: Bahagi ng Makinang De-padyak at ang Gamit Nito
  • Week 5 & 6: Pagpaplano, at Pagluluto ng Masustansiyang Pagkain ayon sa Budget ng Pamilya
  • Week 7 & 8: Pagsasagawa ng Pagluluto

PIVOT Learner’s Module Grade 5: EPP (Home Economics)

EPP-HE5-V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “PIVOT Learner’s Module Grade 5: EPP (Home Economics)”

Leave a Comment