PIVOT Learner’s Module Grade 4: EPP (Industrial Arts)

Ang modyul na ito ay ginawa bilang sagot sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong mabigyan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi nito. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto.

2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat gawain.

3. Maging tapat sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

4. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

5. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagpadaloy kung tapos nang sagutin ang lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong sa iyong magulang o tagapag-alaga, o sinumang mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Mga Kagamitan sa Pagsusukat
  • Week 2: Mga Pamamaraan ng Pagsusukat
  • Week 3: Ang Pagleletra
  • Week 4: Pagbuo ng Ibat ibang Linya at Guhit
  • Week 5: Mga Produktong Ginagamitan ng Basic Sketching, Shading at Outlining
  • Week 6: Mga Wastong Pamamaraan ng Basic Sketching, Shading, at Outlining
  • Week 7 & 8: Iba’t Ibang Materyales na matatagpuan sa Pamayanan

PIVOT Learner’s Module Grade 4: EPP (Industrial Arts)

EPP-IA4-V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “PIVOT Learner’s Module Grade 4: EPP (Industrial Arts)”

  1. Kindly send to me a soft copy of the complete modules for Industrial arts grade 4. Thanks and God bless you more.

    Reply

Leave a Comment