Grade 1 MTB-MLE Modyul: Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita

Ang modyul na ito ay inihanda at isinulat para malinang ang inyong kakayahan sa pagtuturo ng Mother Tongue sa unang baitang. Malalaman mo rito ang
karaniwang ekspresyon at tamang paggamit ng magalang na pananalita.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang magagamit ang karaniwang ekspresyon at magalang na pananalita.

Grade 1 Self-Learning Module: Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita

MTB-MLE1_Q1_Mod8_Paggamit-ng-Karaniwang-Ekspresyon-at-Magalang-na-Pananalita_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment