Musika 4 Kwarter 1 – Modyul 2: Rhythmic Patterns

Magandang Araw sa iyo!

Sa nakaraang modyul, natutuhan mo ang iba’t-ibang uri ng note at rest at ang kaukulang bilang ng mga ito. Sa pagpapatuloy mo ng pag-unawa tungkol sa rhythm ay malalaman mo na ang pagtitimbang-timbang ng iba-ibang uri ng note at rest ay makabubuo ng rhythmic patterns.

Ang Rhythm ay paulit-ulit na tunog na naririnig batay sa diin at tagal na tinatanggap ng mga note at rest. Napapasunod ka rito kapag nakaririnig ka ng musika at madalas ay naigagalaw mo ang iyong ulo, mga daliri, kamay o paa sa pagsunod sa rhythm. Ginagawa mo ito sapagkat nadarama mo ang pulso ng awit o tugtugin.

Ang kaalaman sa rhythm ay mahalaga sa pagtugon at pakikinig sa musika, pag-awit at pagtugtog.

Dalawang aralin ang bumubuo ng modyul na ito:

Aralin 1: Ang Rhythmic Pattern

Aralin 2: Rhythmic Patterns at ang Rhythmic Syllables

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Nababasa ang iba’t-ibang rhythmic patterns.

2. Nakikilala ang mga iba’t-ibang uri ng note at rest na bumubuo ng rhythmic pattern at ang mga Rhythmic Syllables

music4_q1_mod2_RhythmicPatterns_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Musika 4 Kwarter 1 – Modyul 2: Rhythmic Patterns”

Leave a Comment