Musika 4 Kwarter 1 – Modyul 1: Mga Uri ng Note at Rest

Magandang araw sa iyo!

Bawat komposisyong musikal ay binubuo ng iba’t-ibang note at rest at ng iba pang simbolong pangmusika. Ang bawat note ay may katumbas na rest. Ang note ay simbolong pangmusikal na ilinalagay sa staff para magkaroon ng sariling tono o tunog. Ang note ay may iba’t-ibang bahagi at ito ay ang mga sumusunodhead, stem, hook at beam. Samantala, ang rest naman ay nangangahulugan ng katahimikan o silence.

Sa modyul na ito ay malilinang ang iyong kaalaman sa pagkilala sa iba’t-ibang simbolong pangmusika- ang note at rest.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod;

1. Natutukoy ang mga iba’-t-ibang uri ng note at rest.

2. Nasasabi ang kaukulang kumpas ng uri ng note at rest.

3. Natutukoy ang katawagan ng iba’t-ibang bahagi ng note.

4. Nailalarawan ang mga iba’t-ibang uri ng note at rest.

5. Naiguguhit nang maayos ang iba’t-ibang uri ng note at rest.

Handa ka na bang malaman ang mga uri ng note at rest?

Umpisahan mo dito.

music4_q1_mod1_MgaUringNoteatRest_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment