Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Mga Programang Ipinatupad ng Iba’t ibang Administrasyon mula 1946 hangang 1972

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta? Marahil marami ka ng alam tungkol sa mga pangyayari sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sinasabing walang mabuting naibubunga ang giyera, dulot nito ay pagkawasak at pagkasira ng mga bagay at pagkawala ng buhay. Ano ang masasabi mo sa pandaigdigang giyera kontra Covid 19 sa kasalukuyan? Batid nating lahat ang pag-iba ng ating pamumuhay dulot ng pandemya na ito. Malaking hamon para sa ating lahat kung paano natin maipagpapatuloy ang ating buhay sa kabila ng banta ng Covid 19. Ginawa lahat ng pamahalaan ang iba’t ibang paraan upang tayo ay bigyan proteksiyon sa sakit na ito at maitawid natin ang ating pamumuhay sa araw-araw. Kailangan lamang natin sundin ang mga protokol na ipinatupad ng pamahalaan para sa ating kaligtasan.

Sa modyul na ito ay masusuri mo ang mga patakaran at programa ng iba’t ibang pangulo ng Pilipinas sa Ikatlong Republika upang matugunan ang mga suliranin at hamon na hinaharap ng kani-kanilang administrasyon. Inaasahan na pahalagahan at makiisa tayo sa mga programa ng pamahalaan para sa ikauunlad nating lahat at ng buong sambayanan.

Ang modyul na ito ay may isang paksa lamang:

  • Aralin 1 – Mga Programa ng Pamahalaan (Ikatlong Republika)

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito ay maari mo nang gawin ang sumusunod:

1.nasusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino;

2. naiisa-isa ang mga kontribosyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa;

3. natutukoy ang mga programa at patakaran ng mga Pangulo na may katulad na layunin sa mga ipinapatupad na mga programa sa kasalukuyang administrasyon;

4. nabibigyan halaga ang mga programa at patakaran ng iba’t ibang Pangulo ng Pilipinas.

Grade 6 Araling Panlipunan
Ikatlong Markahan Modyul: Mga Programang Ipinatupad ng Iba’t ibang Administrasyon mula 1946 hangang 1972

AP6-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment