Grade 10 Edukasyon sa Pagpakatao Modyul: Isyung Kaugnay sa Kawalan ng Paggalang sa Dignidad at Sekswalidad

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay isinulat para matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maunawaan mong lubos ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad. Ang saklaw ng araling napapaloob sa modyul na ito ay maaring makatulong sa mga sitwasyong maaaring harapin ng mag-aaral kinabukasan. Kinikilala sa bawat sitwasyong ginamit ang iba’t-ibang kultura ng bawat mag-aaral na gagamit nito. Ang bawat aralin ay isinaayos ayon sa katangi-tanging paraan sa pagkatuto ng bata.

Pagkatapos mong isagawa ang mga gawain sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod:

A. Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad.

B. Nasusuri ang mga kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad.

Grade 10 Edukasyon sa Pagpakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Isyung Kaugnay sa Kawalan ng Paggalang sa Dignidad at Sekswalidad

ESP10-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 10 Edukasyon sa Pagpakatao Modyul: Isyung Kaugnay sa Kawalan ng Paggalang sa Dignidad at Sekswalidad”

Leave a Comment