Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Konsepto ng Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang Pambansang Kaunlaran ay hindi nakakamit sa isang iglap lamang. Napakalawak at napakasalimuot ng ating ekonomiya dulot ng pinagsama-samang sektor na nakikibahagi nito. Nandiyan pa ang mga suliraning hinaharap natin tulad ng kahirapan, kakulangan sa trabaho, kurapsiyon at iba pa. Sa kabila nito patuloy pa rin tayong nagsusumikap na mapagtagumpayan ito at makaahon tayo sa hirap at hamon ng buhay.

Kung titignan natin ang pambansang ekonomiya sa pinakamaliit na lebel tulad ng sambahayan, higit nating mauunawaan ang kalagayan ng ating ekonomiya sa kabuuan. Tulad ng isang sambahayan, masasabi natin na may pag-unlad at pagsulong kung may matibay tayong batayan nito. Kagaya ng masiglang pangkabuhayan at may sapat na resources na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng bawat kasapi nito.

Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat kasapi na may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan, ito ay magdudulot ng masayang pamumuhay. Kung may suliranin mang dumaan sa sambahayan, nasosolusyonan kaagad ito sapagkat may pagkakaisa ang bawat kasapi. Sa tamang pamamahala ng mga magulang nagagabayan nila nang wasto ang sambahayan.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran.

2. Natutukoy ang iba’t ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Konsepto ng Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran

AP9-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment