Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Kalakalang Panlabas ng Pilipinas

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Naging bantog na kasabihan sa mga matatanda ang “matuto kang tumayo sa sarili mong paa,” bagay na naging basehan ng karamihan na dapat matuto sa sarili niyang kayod, sariling pakikibaka at maghanap ng solusyon sa bawat suliranin na kanyang nararanasan. Gaano man tayo katibay sa pagharap ng mga suliraning ito ay hindi rin natin maipagkakaila na may nagtagumpay at may natalo. Gustuhin man natin na tumayo sa sariling paa ay nalulugmok pa rin na parang sasabog na sa bigat ang mga dibdib natin kaya iiyak na lang tayo sa isang tabi o di kaya’y mapag-alaman na lang natin na tayo ay nagkukwento na sa isang kaibigan upang maibsan ang naranasang pait at bigat ng dibdib. Naranasan na ba ninyo ang ganito? Ano ang iyong nararamdaman matapos maibulalas ang problema mo sa inyong kaibigan? Di ba gumaan ang iyong pakiramdam dahil may isang taong nakinig ng iyong kwento at ang mas maganda pa diyan ay nagbigay din siya ng payo? Tunay na maganda at epektibo ang may karamay o kasama sa buhay dahil hindi tayo sanay na nag-iisa, dapat may karamay. Ang sitwasyong ito ay ating maihahantulad sa isang bansa na dapat may karamay at kagrupo upang tutulong sa paglago ng ekonomiya sa bansa. Kapag nagkataon ay aasenso hindi lamang ang ating mga sarili kundi pati na ang ating bansa. Tunghayan natin sa susunod na mga pahina tungkol sa ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa larangan ng kalakalan.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nasusuri ang pang-ekonomikong ugnayan at patakarang panlabas na nakatutulong sa Pilipinas.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Kalakalang Panlabas ng Pilipinas

AP9-Q4-MOD6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment