Grade 8 Mathematics Module: Finding the Probability of a Simple Event

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

This module was designed and written with you in mind. It is here to help you master the skills in describing and calculating the probability of a simple event. You are provided with varied activities to process the knowledge and skills learned and to deepen and transfer your understanding of the lesson. The scope of this module enables you to use it in many different learning situations. The lesson is arranged to follow the standard sequence of the course. But the order in which you read them can be changed to correspond with the textbook you are now using.

This module contains lesson on finding the probability of a simple event.

After going through this module, you are expected to:

1. describe the probability of simple event,

2. calculate the probability of simple event, and

3. relate the concept of probability of simple event to real-life situations.

Grade 8 Mathematics Quarter 4 Self-Learning Module: Finding the Probability of a Simple Event

MATH8-Q4-MOD8

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment