Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Unang Digmaang Pandaigdig

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan ang mga mahahalagang kaganapan sa Unang Digmaang Pandaigdig. Ang kaalaman mo sa mga pangyayaring ito ay mabisang hakbang upang iyong makilala at maunawaan ang mga sanhi, epekto at bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa Unang Digmaang Pandaigdig na nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1- Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig
  • Paksa 2 – Mga Pangyayari sa Unang Digmaang Pandaigdig
  • Paksa 3 – Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

  • nasusuri ang mga sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig;
  • nailalarawan ang mga pangyayari sa Unang Digmaang Pandaigdig;
  • natutukoy ang mga bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig;
  • napahahalagahan ang pagsisikap ng mga bansa upang magkaroon ng isangmapayapang bansa; at
  • nakagagawa ng talumpati tungkol sa pagkakaroon ng isang mapayapang ko munidad.

Grade 8 Araling Panlipunan Quarter 4 Self-Learning Modyul: Unang Digmaang Pandaigdig

AP8-Q4-MOD1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.