Grade 7 Filipino Modyul: Kaligirang Pangkasaysayan Ng Ibong Adarna

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw, kaibigan! Ikinagagalak ko ang iyong determinasyon sa iyong pagaaral. Alam kong marami ka nang natutuhan sa mga aralin para sa Ikaapat na Markahan. Nabasa mo na ba ang Ibong Adarna? O marahil ay may narinig ka nang kuwento sa isang mahiwagang ibon na ang awit ay makapagpapagaling ng may sakit.

Sa modyul na ito ay matutuhan mo ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

1. Naibibigay ang kahulugan at mga katangian ng “korido”.

2. Nailalahad ang sariling pananaw tungkol sa mga motibo ng may akda sa bisa ng binasang bahagi ng akda.

Alam kong nasasabik ka na para matunghayan at makita ang susunod na aralin. Kaya, handa ka na ba, kaibigan?

Grade 7 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Kaligirang Pangkasaysayan Ng Ibong Adarna

FIL7-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Grade 7 Filipino Modyul: Kaligirang Pangkasaysayan Ng Ibong Adarna”

Leave a Comment