Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Magaling at Matagumpay na mga Pilipino

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito ay matutuhan mo ang pagpapahalaga sa mga magagaling at matatagumpay na mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmomodelo ng kanilang tagumpay, pahalagahan ang kuwento ng kanilang sakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan at pagtulad sa mga mabubuting katangian na naging susi sa pagtatagumpay ng mga Pilipino.

Maraming mga magagaling at matatagumpay na mga Pilipino ang kilala sa iba’t ibang larangan. Bawat isa sa kanila ay maituturing na modelo ng ating bansa dahil sa kanilang angking talento. Nagkaroon din sila ng maraming kwento ng pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan na dapat mong pahalagahan. llan sa kanila ay mahusay sa larangan ng sining, isports, at akademya. Ang mga frontliners, sundalo, at mga Overseas Filipino Workers (OFW) naman ay handang ibuwis ang buhay alang- alang sa kaunlaran at kaligtasan ng bayan.

Tunay na katangi- tangi ang maraming Pilipino at dapat lamang na sila ay hangaan at tularan dahil ang mga sakripisyo at mabubuting katangian na ito ang siyang susi sa pagtatagumpay.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na makapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga magagaling at matatagumpay na mga Pilipino sa pamamagitan nang:

6.1 pagmomodelo ng kanilang pagtatagumpay;

6.2 kuwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan; at

6.3 pagtulad sa mga mabubuting katangian na naging susi sa Pagtatagumpay ng mga Pilipino.

Grade 6 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Ang Magaling at Matagumpay na mga Pilipino

ESP6-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment