Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Modyul: “Kita Mo, Kuwenta Mo!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa murang edad ay puwede ng mag-alaga ng hayop at ito ay maaari mo nang mapagkakitaan. Dapat ay alam mo kung paano ang pagtutuos ng kita. Matapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang malalaman mo ang mga sumusunod:

➢ Ang pagtutuos ng puhunan, gastos, at kita.

➢ Paggawa ng talaan sa pagtutuos ng puhunan, gastos, at kita.

➢ Pagpapahalaga ng pagtutuos ng puhunan, gastos at kita.

Ang modyul na ito ay nakatuon sa pagtutuos ng puhunan, gastos, at kita

Para sa paggamit ng modyul na ito, kakailanganin mo ang mga sumusunod:

1. Simulan ang pagbabasa at pag-unawa sa kalalabasan ng iyong pagkatuto.

2. Gagamitin kung ano ang iyong nalalaman.

3. Kailangang maipakita kung ano ang iyong natutuhan sa modyul na ito.

4. Sagutin ang katanungan para malaman kung gaano na kayo kagaling.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Ikalawang Markahan Modyul: “Kita Mo, Kuwenta Mo!”

EPP5_Agri_mod8_KitaMoKuwentaMo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.