Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Salik sa Pag-usbong ng Nasyonalismo (Monopolyo sa Tabako)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa loob ng mahabang panahon na pamamalagi ng mga Espanyol sa Pilipinas, maraming panukala ang kanilang inilunsad. Mayroon para sa paggawa, agrikultura, relihiyon at maging pangangalakal.

Pagkaraang masunod ang lahat ng gawain ay inaasahang magagawa mo na ang sumusunod:

  • Naipapaliwanang ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino tulad ng reporma sa ekonomiya at pagtatag ng monopolyong tabako;
  • Nakapaghahambing ng kabutihan at kasamaang dulot ng reporma sa ekonomiya at pagtatag ng monopolyong tabako; at
  • Nabibigyang halaga ang reporma sa ekonomiya at pagtatag ng monopolyo sa tabako.

Grade 5 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Salik sa Pag-usbong ng Nasyonalismo (Monopolyo sa Tabako)

AP5-Q4-MOD1

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment