Grade 4 Sining Modyul: Relief Printing

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t gumawa at magdisenyo!

Sa modyul na ito makabubuo ng relief prints ng ethnic motif design na karaniwang makikitang dekorasyon sa banga, tela, damit, sarong, malong, panyo, cards at iba pa.

Binubuo ang etnikong motif ng mga hugis at linya. Sa pamamagitan ng pag-uulit, pagsasalit-salit at radial na ayos (paikot) ng mga hugis at linya, nagkakaroon ng maganda at kaayaayang disenyo ang mga ethnic motif designs.

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahan ang mag-aaral ay magagawa ang sumusunod na layunin:

A. Naipamamalas ang kakayahan sa paggawa ng relief prints.

B. Nabibigyang pansin ang kahalagahan ng relief prints sa pagpapaganda ng isang likhang-sining.

Grade 4 Sining Ikatlong Markahan Modyul: Relief Printing

ARTS4-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment