Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 4 Physical Education Modyul: Pagpapanatili at Pagpapaunlad ng Physical Fitness

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang mapagpala at magandang araw saiyo!

Kumusta ka?

Mabuti naman at maayos ang iyong kalagayan! Sabik ka na ba sa bago nating aralin?

Sa aralin 1 ng modyul na ito, muli nating tatalakayin ang mga sangkap ng skills related fitness upang lubos na maunawaan ang kahalagahan ng mga ito sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng iyong physical fitness.

Samantalang ang aralin 2 ay magpapalawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga gawaing makapagpapaunlad ng iyong kalusugan.

Ang physical fitness component na bibigyang- pansin sa araling ito ay ang mga sangkap ng skills related fitness at ang paglinang ng kasanayan sa balanse.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Nasusuri ang kakayahan sa palagiang pakikilahok sa mga gawaing pisikal ayon sa Philippines physical activity pyramid.

2. Nalilinang ang kakayahan sa pagbabalanse.

Grade 4 Physical Education Ikaapat na Markahan Modyul: Pagpapanatili at Pagpapaunlad ng Physical Fitness

PE4-Q4-MOD1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.