Grade 4 Physical Education Modyul: Malikhaing Pagsayaw

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang mapagpala at magandang araw sa iyo!

Kumusta ka?

Mabuti naman at maayos ang iyong kalagayan! Sabik ka na ba sa bago nating aralin?

Ang modyul na ito ay magpapalawak ng kaalaman mo tungkol sa mga Katutubong Galaw sa Makabagong Sayaw.

Sa araling ito, ating makikita na ang bawat hakbang-sayaw na gamit nila sa pag indak ay hango pa rin sa katutubong galaw.

Ang nagiging dahilan lamang ng pagkakaiba ay ang musika sa makabagong panahon.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Naisasagawa ang magkakaibang kasanayang kasangkot sa sayaw.

2. Naipapahayag ang kahalagaan pakikilahok sa mga ng pisikal na aktibidad.

Grade 4 Physical Education Ikaapat na Markahan Modyul: Malikhaing Pagsayaw

PE4-Q4-MOD6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment