Grade 4 Filipino Modyul: Pagbuo ng Angkop na Pamagat at Talata na May Sanhi at Bunga

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo, kaibigan! Kumusta?

Mahilig ka bang magbasa at makinig?

Hindi mo man sabihin ngunit alam kong oo ang sagot mo dahil tunay ngang nakatutulong, nakadadagdag ng kaalaman at nakalilibang angmpagbabasa at pakikinig lalong-lalo na kung iyong isasaisip at isasapuso ang mga mensaheng nais ipabatid ng may-akda sa iyo.

Sa mga tekstong iyong nababasa o napapakinggan, napapansin mo ba ang mga sanhi at bunga sa mga pangyayaring nakapaloob dito? Makakaya mo rin kayang bigyan ito ng ibang pamagat kahit mapakinggan mo lang? Sumulat ng sariling talata na may sanhi at bunga?

Huwag mag-alala. Tutulungan ka ng modyul na ito na makamit ang lahat ng ito.

1. Nakapagbibigay ka ng angkop na pamagat sa napakinggang teksto;

2. Nabibigyan mo ng angkop na pamagat ang talatang binasa; at

3. Nakasusulat ka ng talata na may sanhi at bunga.

Halika, umpisahan mo na!

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagbuo ng Angkop na Pamagat at Talata na May Sanhi at Bunga

FIL4-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment