Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Modyul: Tamang Paggamit ng Gamot

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Mahalagang sundin ang mga tamang paraan sa paggamit ng gamot upang masiguro ang ating kalusugan at kaligtasan.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng dalawang aralin, at ito ang sumusunod:

  • Aralin 1 – Tamang Paraan ng Paggamit ng Gamot
  • Aralin 2 – Kahalagahan ng Pagbabasa ng Impormasyon at ang mga Nakasulat sa Pakete ng Gamot (medicine label) at Iba Pang Paraan Upang Makasiguro na Tama ang Paggamit ng Gamot

Inaaasahan na sa pagtatapos mo sa modyul na ito ay matatamo mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Nailalarawan ang tamang paraan ng paggamit ng gamot; at

2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagbabasa ng impormasyon at ang mga nakasulat sa pakete ng gamot (medicine label) at iba pang paraan upang makasiguro na tama ang paggamit ng gamot.

Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Ikatlong Markahan Modyul: Tamang Paggamit ng Gamot

HEALTH4-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment