Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Politikal at Pansibikong Pakikilahok

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Naranasan mo na ba ang makilahok sa mga gawaing pampolitika at pansibiko sa ating bansa? Ano-ano ang gawaing pampolitika at pansibikong nalahukan mo na?

Ang modyul na ito ay tungkol sa iba’t ibang pakikilahok na pampolitikal at pansibiko na maaaring gawin ng bawat mamamayang Pilipino. Napakahalaga na malaman mo bilang isang mamamayan ang mga ito dahil ikaw ay may tungkulin na makialam sa mga gawain na mayroong malaking epekto sa lipunang iyong kinabibilangan.

Pinakamahalagang Layuning Pampagkatuto:

  • Natatalakay ang mga epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika, at lipunan.

Upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral, kailangan mong sundin ang sumusunod:

1. Unahing Gawin ang Balikan.

2. Sagutan lahat ng Pagsasanay.

3. Sagutan ang Tayahin.

4. Gawin lahat ng Gawain.

Handa ka na ba sa ating tatahaking aralin? Halina’t sabay nating alamin kung ano ang iba’t ibang gawaing pampolitika at pansibiko na maaari mong pakilahukan at kung ano ang mga epekto nito.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Politikal at Pansibikong Pakikilahok

AP10-Q4-MOD3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment