Detailed Lesson Plan (DLP) in Araling Panlipunan Grade 6 Quarter 1 Week 1

Pamantayang Nilalaman (Content Standard)

Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa at kaalaman sa bahagi ng Pilipinas sa globalisasyon batay sa lokasyon nito sa mundo gamit ang mga kasanayang pangheograpiya at ang ambag ng malayang kaisipan sa pag-usbong ng nasyonalismong Filipino.

Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard)

Naipamamalas ang pagpapahalaga sa kontribusyon ng Pilipinas sa isyung pandaigdig batay sa lokasyon nito sa mundo

Pamantayan sa Pagkatuto (Learning Competencies)

  1. Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo sa pamamagitan ng globo at mapa batay sa absolute location nito (longitude at latitude)
  2. Nagagamit ang grid sa globo at mapang pulitikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas batay sa kasaysayan
  3. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas sa ekonomiya at politika ng Asya at mundo

Detalyadong Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade 6

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment