Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Tamang Pagpili ng Track o Kurso: Makatulong sa Pag-unlad ng Ekonomiya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang modyul ay napagnilayan mo ang mga hakbang upang maisakatuparan at mapaunlad ang iyong mga talento at kakayahan ayon sa iyong hilig, mithiin, at sa mga lokal at global na demand. Napag-alaman mo rin ang tungkol sa mga hakbang sa pagpili ng track o kurso upang makamit ang tunay na layunin sa buhay. Sa modyul namang ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

13.3 Napapatunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan (requirements) sa napiling kursong akademiko, teknikalbokasyonal, sining at isports o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Ang Tamang Pagpili ng Track o Kurso: Makatulong sa Pag-unlad ng Ekonomiya

ESP9-Q4-MOD3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Tamang Pagpili ng Track o Kurso: Makatulong sa Pag-unlad ng Ekonomiya”

Leave a Comment